อบรม COSO ERM-Advance Risk Management

 

โครงการอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)

หัวข้อ " COSO ERM-Advance Risk Management "

วันที่  2 เมษายน  2558 ณ ห้องประชุม  907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ