อบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา