งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ การอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for Afri...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เมื่อวันที่ 16 ม...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  เมื่อวันที่...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...