อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิรงรองณิชาภาสุกัญญา