You are here

อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร