การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน