การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)

หัวข้อ " การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง "

วันที่ 14  มกราคม  2558  ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ