อบรมการบริหารความเสี่ยง 4 แบบ ตามหลัก COSO-ERM

 

โครงการอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)

หัวข้อ " การบริหารความเสี่ยง 4 แบบ ตามหลัก COSO-ERM "

วันที่ 24 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ