เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

 

โดย รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในกระบวนการทีสำคัญของหน่วยงาน

 

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดชี้ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)” ในระดับวิทยาเขตพญาไท  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อองประชุม 910B ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for Dietetics)”  ในหลักสูตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 29  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3  อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for Laos Participants  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุม 710 ชั้น 7  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ การอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for African Participants เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของคณะฯ เป็นผู้จัดประชุมแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้าน  BCM (Business Continuity Management)  ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 9.00 16.00 น.