ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

งานบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมงาน  "การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่" ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมพลังไทย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปตท.สำนักงานใหญ่

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2562

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมสถิติการเข้าถึงและสรุปผลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ปี 2561

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในกระบวนการทีสำคัญของหน่วยงาน

 

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดชี้ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ในระดับวิทยาเขตพญาไท  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อองประชุม 910B ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for Dietetics)”  ในหลักสูตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 29  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3  อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for Laos Participants  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุม 710 ชั้น 7  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ การอบรมหลักสูตร  Hospital Enterprise Risk Management for African Participants เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปี 2561

 

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของคณะฯ เป็นผู้จัดประชุมแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้าน  BCM (Business Continuity Management)  ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 9.00 16.00 น.

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " Enterprise Risk Management " ในหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45 ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910A-B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง ภาควิชา" ให้แก่ภาควิชาต่งๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องเรียน 813 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages