ส่วนงานพยาบาล : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

นางมาลีวรรณ พนาเวศร์
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ นุตรทัศน์             
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.ปรียวัลย์ สายสีแก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.พรรณนิภา ธรรมกุล
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.อรอนงค์ เลิศสมผล
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialtyเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นางชูขวัญ วายพา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์