ส่วนงานธุรการ

น.ส.อรุณ  เที่ยงแท้            
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นายวุฒิพงษ์ อิศรี            
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.หนึ่งฤทัย พันโภคา             
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์