ส่วนงานแสกน : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

น.ส.ศศิวิมล  พรหมมา
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.สุชาวดี  มุสิกรัตน์            
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.รัตนาภรณ์  เทิ่งขุนทด
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.เสาวณีย์   วิภัชวงศกร
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.วิรินญา  แสงธรรมชัย
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialtyเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.สุนิสา จุ้ยหนองเมือง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.ชุติกาญจน์ เกษจรุง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส. นภปิณฑ์ โสวรรณะ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส. พัฒณิชา ขาวสง่า
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นายจักรวุฒิ แก้วเสริมศักดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นายณัฐวุฒิ ชื่นชาวนา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นายสมชาย ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์