ส่วนงาน Hot Lab : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

นายศิริพงษ์  วิทยโชคกิติคุณ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นายกิตติพงษ์  ทองกล่ำ            
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
น.ส.อทิติยา ฤทธินาค           
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
นางสุกัญญา เจิมปี             
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์