อาจารย์ฟิสิกส์การแพทย์ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ดร.พุทธิพรณ์  เจริญพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
 
ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์  เชื่อมสามัคคี             
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : เวชศาสตร์นิวเคลียร์