ผลงานวิจัยปี 2551

ผลงานวิจัยปีพ.ศ.2551

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Kongsakon R, Thomyangkoon P, Kanchanatawan B, Janenawasin S. Health-related quality of life in Thai bipolar disorder. J Med Assoc Thai 2008;91:913-8.

  2. Lotrakul M, Sumrithe S, Saipanish R. Reliability and validity of the Thai version of the PHQ-9. BMC Psychiatry 2008;8:46.

  3. Kongsakon R, Bunchapattanasakda C. The treatment of major depressive disorders (MDD) in Thailand using escitalopram compared to fluoxetine and venlafaxine: a pharmacoeconomic evaluation. J Med Assoc Thai 2008;91:1117-28.

  4. Kongsakon R, Bhatanaprabhabhan D,  Pocham N. Impact of domestic violence a Study in communities of Bangkok Metropolitan, Thailand.ASEAN J Psychiatry 2008;9 (2): 55-64.

  5. Sukanich P.,Kongsakon R.Psychotropic prescribing pattern in Thai bipolar outpatients ASEAN J  Psychiatry 2008;9(2): 93-98.

  6. Burns GL, de Moura MA, Walsh JA, Desmul C, Silpakit C, Sommers-Flanagan J. Invariance and convergent and discriminant validity between mothers' and fathers' ratings of oppositional defiant disorder toward adults, ADHD-HI, ADHD-IN, and academic competence factors within Brazilian, Thai, and American children. Psychol Assess 2008;20:121-30.

  7. Srisurapanont M, Arunpongpaisal S, Chuntaruchikapong S, et al. Cross-cultural validation and inter-rater reliability of the Personal and Social Performance scale, Thai version. J Med Assoc Thai 2008;91:1603-8.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

1. ชัชวาลย์  ศิลปกิจ, อรวรรณ  ศิลปกิจ. การเจริญสติและแบบวัดสุขภาวะทางจิต.J Ment Health of Thailand 2008; 16(1):252-260