ผลงานวิจัยปี 2550

ผลงานวิจัยปีพ.ศ. 2550

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Silpakit C, Silpakit O. A review of carbamazepine and valproate use in a psychiatric hospital in Thailand. ASEAN Journal of Psychiatry 2007;8 (1): 9-14.

  2. Kongsakon RSilpakit C, Udomsubpayakul U. Thailand normative data for the SF-36 health survey: Bangkok metropolitan. The ASEAN J Psychiatry 2007; 8(2): 85-103.

  3. Kongsakon R, Kanchanatawan B. Cost Analysis of treatment for Schizophrenic Patients in Social Security Scheme. The ASEAN J Psychiatry 2007; 8(2): 118-23.

  4. Aekplakorn W, Kongsakon RIntimate partner violence among women in slum communities in Bangkok, Thailand. Singapore Med J.2007 Aug; 48(8):763-8.

  5. Prueksaritanond S, Kongsakon RBiopsychosocial Impacts on the Elderly from a Tsunami – Affected Community in Southern Thailand. J Med Assoc Thai 2007.Sep; 90(8):1501-5.

  6. Phuaphanprasert B. Srisurapanont, M. Silpakit, C.Pannarunothai, S. Udomratn, P. Geater, A, Prapaphom, P. Reliability and validity of the Thai version of the health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Journal of the Medical Association of Thailand  2007.90(11); 2487-2493

  7. Lotrakul M, Saipanish R. Thailand: Diagnosing and treating psychological problems in limited resource settings. Family Medicine: 39(1);63-64.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. Kongsakon R. Family restoration process: a new way to solve domestic violence. J Psychiatry Assoc Thai.2007 Sep; 52(3):260-8.

  2. Kongsakon R, Pocham N. Alcohol abuse and Domestic violence in Thailand: Matching case – control study. J Psychiatry Assoc Thai.2007 Sep; 52(3):296-305.

  3. ชัชวาลย์  ศิลปกิจ, รุ่งทิพย์  ประเสริฐ. การใช้กลุ่มบำบัดแบบ Matrix model ในผู้ป่วยติดสุรา : ติดตามผล 2 ปี. Journal of Mental Health of Thailand 2007; 15(3)

  4. Silpakit O, Silpakit C. A Comparison Study of Cognitive Impairment ScreeningTools: CDT, IQCODE VS MMSE. Siriraj Med J 2007: 361-363

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Kongsakon R. Alcohol uses and Domestic violence: Matching case – control study. The 2007 Word Psychiatric Association (WPA) International Congress Melbourne Australi. 28 November to 1 December 2007

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับประเทศ

  1. Silpakit C, Silpakit O. Mindfulness meditation and mental well-being indicators. นำเสนอที่ประชุมวิชาการจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 10-12 ต.ค. 50.

  2. Silpakit O,  Silpakit C. A correlation study of cognitive impairment screening questionnaires: CDT, IQCODE VS MMSE. นำเสนอที่ประชุมวิชาการจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 10-12 ต.ค. 50.

  3. พฤติกรรมการเล่นเกมและภาวะติดเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี. นำเสนอที่ประชุมวิชาการจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 10-12 ต.ค. 50.

  4. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. การพัฒนาแบบสอบถาม Young Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction ฉบับภาษาไทย. นำเสนอที่ประชุมวิชาการจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 10-12 ต.ค. 50.

  5. ณัฏฐนิช  กาญจโนภาส, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวและพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา. นำเสนอที่ประชุมวิชาการจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 10-12 ต.ค. 50.