ผลงานวิจัยปี 2547

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2547

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Silpakit O, Silpakit C. Knowledge and attitude towards epilepsy in Thai people. International Medical Journal; 11,2:101-104.

  2. Sobhonslidsuk A, Silpakit CKongsakon RChronic liver disease questionnair: Translation and validation in Thai. World Journal of Gastroenterology; 10,13:1954-1957.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. ธวัชชัย  ลีฬหานาจ, รณชัย คงสกนธ์.การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลระหว่าง  Valproate  กับลิเทียม ในการรักษาผู้ป่วยไบโพลาร์ (Bipolar disorders).วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 230-256.

  2. สุวรรณี พุทธิศรี,ศศิธร ยิ่งสาหรี่.ความชุกของโรคทางจิตเวชในสถานพินิจ.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 213-222.

  3. รัตนา สายพานิชย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ,อุไร บูรณพิเชษฐ์,รุ่งทิพย์ ประเสริญชัย,อัญชลี จุมพฏจามีกร,เพียงใจ ทองพวง.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาตัวด้วยกลุ่มบำบัดรูปแบบ matrix program ในผู้ป่วยติดสุรากับผู้ป่วยติดแอมเฟตามีน.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 49,1: 3-13.