ผลงานวิจัยปี 2545

ผลงานวิจัยปีพ.ศ.2545

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1.Kenbubpha K, Silpakit C. Association between antipsychotics and sudden death in psychotic in-patients. International Medical Journal 2002; 9(1);27-31.

  2.Sirisinha T, Jirajarus M, Silpakit C, Tanvetyanon T, Ratanatharathon V, Sirilerttrakul S, Sirachainan E. The European Organization for Research and Treatment of cancer quality of life questionnaire: Translation and reliability study of the Thai version. Journal of the Medical Association of Thailand; 85(11):1210-1219.

  3.อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์, Kuasirikul S.Comparative study of the effectiveness of zuclopenthixol acetate and haloperidol in acutely disturbed psychotic patients. Journal of the Medical Association of Thailand; 85(12):1301-1308.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. ธวัชชัย ลีฬหานาจ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, รณชัย คงสกนธ์. ลิเทียมเปรียบเทียบกับลิเทียมร่วมกับ carbamazepine ในการรักษา bipolar disorder: การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 47(2):97-110.

  2. ศิริไชย หงษ์สงวนศรีปราโมทย์ สุคนิชย์. Adult ADHD ในพ่อแม่ของเด็กที่เป็น ADHD. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 47(1):19-30.

  3. นงพงา ลิ้มสุวรรณสุวรรณี พุทธิศรี.ความคาดหวังจากชีวิตคู่.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 47(3):197-208.

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ

  1. Lotrakul M. Suicide trends in Thailand over the last two decades. the XII World Congress of Psychiatry; August 24- 29, 2002.

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมระดับประเทศ

  1. สุวรรณี  พุทธิศรีนงพงา  ลิ้มสุวรรณ. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส.ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 30 ประจำปี 2545 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 13-15 พ.ย. 2545.