You are here

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

         1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจะต้องผ่านการทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปี ก่อนจะเข้าฝึกอบรม (ช่วงที่เปิดรับสมัคร อาจยังทำงานไม่ครบ 1 ปีได้)
         1.2 หากผู้สมัครมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร และการดูแลผู้ป่วย

2. ขั้นตอนการสมัคร
        
2.1  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

        2.2  สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย :  http://www.tmc.or.th/tcgme

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
       
เอกสารตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 กำหนดไว้ สำหรับเอกสารข้อ 2.2 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่ง
ดังนี้

        3.1   สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  1 ชุด

        3.2   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  1 ชุด (เป็นเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  และจะต้องส่ง
               
1.  ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
                2.  ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
                3.  ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2557 - ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                    - MU GRAD TEST (Computer Based)
                    - IELTS
                    - TOELF iBT
                    - CU-TEP *
                    หมายเหตุ : * สามารถใช้ผลสอบ CU-TEP ได้ในปีการศึกษานี้ แต่จะยกเลิกในปีการศึกษาหน้า
                  4.  บทความ 1 เรื่อง โดย ให้ท่านค้นคว้าความหมายของ "psychological mindedness" และอธิบายว่า คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการเป็นจิตแพทย์ รวมทั้งให้วิเคราะห์คุณสมบัตินี้ในตัวท่านพร้อมยกตัวอย่าง   ( ใช้ font Cordia New size 14, ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 )

** หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ **

4. แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
          หัวหน้าภาควิชาฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์  โดยประกอบด้วย
                   - หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                             ประธาน
                   - ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์    เลขานุการ
                   - กรรมการหลักสูตรฯ
                   - อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชา

5. เกณฑ์พิจารณา

          คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครที่ได้รับต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลนจิตแพทย์ 
      จะได้รับการพิจารณาก่อน

2.   ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3.   ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)

4.   ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2557 - ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                    - MU GRAD TEST (Computer Based)
                    - IELTS
                    - TOELF iBT
                    - CU-TEP

5.   บทความเรื่อง "psychological mindedness"       
6.   คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึง บุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และทัศนคติ (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์ ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจ แรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์)

                     การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว    โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ , เพศ , ศาสนา , การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

6. การประกาศผล

         เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

         *ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินปีการศึกษาละ 8,000 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

7.  การอุทธรณ์
      หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้  หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8. ช่องทางติดต่อ

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299