รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ผู้สมัครยังไม่ต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนสัมภาษณ์ แต่จะมีการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษในวันสัมภาษณ์
รายละเอียดการสมัครของปีการศึกษานี้ จะแจ้งในวันที่ 30 ก.ย.2564

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
    1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
          โดยจะต้องผ่านการทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย  1 ปี ก่อนจะเข้าฝึกอบรม (ช่วงที่เปิดรับสมัคร อาจยังทำงานไม่ครบ 1 ปีได้)
    1.2 หากผู้สมัครมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและการดูแลผู้ป่วย

2. ขั้นตอนการสมัคร
สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้
    2.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย: https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment
    2.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

3. เอกสารประกอบการสมัคร
 ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 กำหนดไว้ สำหรับเอกสารข้อ 2.1 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่ง ดังนี้
    3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ชุด
    3.2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ชุด (เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1)
    และจะต้องส่ง เอกสารต่อไปนี้มาที่ภาควิชาฯด้วย ได้แก่
        3.2.1. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
        3.2.2. ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
        3.2.3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        3.2.4. ผลสอบภาษาอังกฤษ: สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2558 – ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
            - MU GRAD Plus (Computer Based)
            - IELTS
            - TOEFL iBT
        3.2.5. บทความ 1 เรื่อง โดย ให้ท่านค้นคว้าความหมายของ “psychological mindedness” และอธิบายว่าคุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการเป็นจิตแพทย์
            รวมทั้งให้วิเคราะห์คุณสมบัตินี้ในตัวท่าน พร้อมยกตัวอย่าง (ใช้ font Cordia New size 14, ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
            หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
           
 *** หมายเหตุ : สามารถส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้แต่ต้องส่งไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

4. แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์ โดยประกอบด้วย
    -  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                                                : ประธาน
    -  ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์                         : เลขานุการ
    -  กรรมการหลักสูตรฯ                                                             : กรรมการ
    -  อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชาฯ            : กรรมการ

5. เกณฑ์พิจารณา
    คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
    5.1. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะจากพื้นที่ขาดแคลนจิตแพทย์ จะได้รับพิจารณาก่อน
    5.2. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
    5.3. ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
    5.4. ผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
        - MU GRAD Plus (Computer Based)
        - IELTS
        - TOEFL iBT
    5.5. บทความเรื่อง psychological mindedness
    5.6. คะแนนจากการสัมภาษณ์โดยพิจารณาถึง บุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และทัศนคติ
        (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์ ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจแรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์)
        การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านแต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว
        โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาด้วยความโปร่งใส  เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา, การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

6. การประกาศผล
    เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง
    * ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
       โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

7. การอุทธรณ์
    หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้อง หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน
    โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8. ช่องทางติดต่อ
     8.1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 3 ชั้น 7)    
           270 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400
           คุณประไพ อยู่ไสว    02-2011478 ต่อ 220

     8.2 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
           เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา    02-2011804-6     

     8.3 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
           กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
           อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กทม. 10400
           คุณจันทนา    02-640-4488