เนื่องจาก Line Add เดิมของศูนย์ฯ มีปัญหา

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความจริง.... บอกดีไม่บอกดี? "

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.