ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

                 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ มา ณ โอกาสนี้