เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
 
Female Pelvic Floor Dysfunction Care (FPFDC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสูติกรรมพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 4
 
ประจำเดือนมีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. โดยจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน
 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช...
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 4
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่าน ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ อาคาร 1 ชั้น 4
 
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ National University of Singap...
 
โดย Dr. Christopher Chong ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.30-15.30 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ 
 
จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันที่ 0...