การประชุมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (DSC CA Endometrium) ครั้งที่ 2

การประชุมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (DSC CA Endometrium) ครั้งที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสูติกรรมพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 4