เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสูติกรรมพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 4
 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช...
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 4
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา เลขานุการสาขาวิชาฯ โทร 0-2201-1451
 
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ National University of Singap...
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 3 อาคารพรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ. พญ.ชื่นกมล ชรากร หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชา...
 
สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
ร่วมกับ รศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...