วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ONCO

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / ปณิธาน / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชชั้นนำของประเทศ และมีคุณภาพในระดับสากล

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

ค่านิยม

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

พันธกิจ

ด้านการศึกษา

  • ผลิตนรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบทางสังคม
  • ผลิตนรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของระบบบริการสุขภาพของสังคมไทยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ด้านวิจัย

  • ผลิตงานวิจัยที่มีปริมาณ และคุณภาพระดับสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางคลินิกและงานวิจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

ด้านการบริการ

  • ให้บริการทางมะเร็งนรีเวชที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของภูมิภาคฯโดยเน้นการบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care)
  • เป็นศูนย์การฝึกอบรม-ดูงาน ระยะสั้นและระยะยาว ทางมะเร็งนรีเวชแก่บุคลากรภายนอกจากในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน