You are here

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ    : Master of Science Program in Nutrition

 

ประเภทหลักสูตร          : ปกติ

ระดับ                       : ปริญญาโท

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์งานด้านโภชนศาสตร์ มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)

: วท.ม.(โภชนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ    : Master of Science (Nutrition)

: M.Sc. (Nutrition)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติที่ดีในวิชาชีพและในการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. มีความรู้ในระดับแนวหน้าด้านโภชนบำบัด โภชนาการชุมชน พิษวิทยาโภชนาการ และโภชนาการเชิงการทดลองการใช้เครื่องมือ ทั้งหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ร่วมกับมีทักษะในการขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ 

3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางโภชนาการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง

4. มีความเป็นผู้นำที่มีทักษะในการแก้ปัญหา แสดงแนวคิดเชิงวิพากษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

5. มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย หรือนักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล

2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

3. ที่ปรึกษาและหรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

                ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรฯ กำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) คือเพื่อคาดหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ :

    1. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และเจตนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและการทำวิจัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

    2 ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ และใช้กระบวนการทางโภชนาการที่ถูกต้องและทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม

    3. สังเคราะห์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ จากทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อขยายองค์ความรู้ในบริบทใหม่ร่วมกับพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อหาคำตอบอย่างสร้างสรรค์

    4. วางแผนและทำงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน

    5. แสดงภาวะผู้นำ ที่สามารถแก้ปัญหาซับซ้อน ร่วมกับสามารถให้ความคิดเห็นและรับผิดชอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ทั้งการปฏิบัติและการบริหารจัดการ

    6. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และหรือเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการได้ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

     จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้

                         1.   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                       ไม่นับหน่วยกิต

2.    หมวดวิชาบังคับ                        18         หน่วยกิต

3.   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             6          หน่วยกิต

4.    วิทยานิพนธ์                             12        หน่วยกิต

        รวมไม่น้อยกว่า                      36        หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RANU 501

Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry

2 (2-0-4)

                     

2. หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต

RANU 601

Nutrition Science

          3 (3-0-6)

RANU 603

Biostatistics in Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 604

Nutrition Communication

2 (1-2-3)

RANU 608

Nutrition Assessment

3 (3-0-6)

RANU 609

Research Methodology in Nutrition

3 (3-0-6)

RANU 611

Problem-based Study in Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 629

Nutritional Toxicology

1 (1-0-2)

RANU 637

Critical Reading and Thinking in Nutrition

2 (2-0-4)

 

3.  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

    3.1 กลุ่มโภชนาการคลินิก

 

RANU 613

Nutrition and Diseases

2 (2-0-4)

RANU 638

Nutrition Care in Clinical Practice I

3 (2-2-5)

RANU 639

Nutrition Care in Clinical Practice II

3 (2-2-5)

RANU 640

Important Issues for Nutritionist

1 (1-0-2)

RANU 641

Nutrition Service Plan

2 (1-2-3)

    3.2 กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี

 

RANU 618

Instruments and Analytical Methods in Food and Nutrition

3 (1-4-4)

RANU 624

Application of Cellular and Molecular Techniques in Food and Nutrition

1 (0-2-1)

RANU 631

Roles and Functions of Nutrients and Bioactive Compounds in Foods

3 (3-0-6)

RANU 642

Special Project in Nutrition Research

1 (1-0-2)

RANU 643

Special Techniques in Nutrient and Their Functional Properties

1 (1-0-2)

RANU 644

Special Techniques in Nutrient and Phytochemical               Analysis

1 (0-2-1)

RANU 645

Special Techniques  in Evaluation of Antioxidants Content and Efficacy  

1 (0-2-1)

RANU 646

Experimental Nutrition in Animal Model

2 (1-2-3)

 

 

 

     3.3 กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

RANU 623

Food Toxicant Analysis and Toxicity Testing

2 (1-2-3)

RANU 647

Food Safety for Consumer Health

2 (2-0-4)

RANU 648

Applied Nutrition Toxicology

3 (3-0-6)

RANU 649

Impacts of Oxidative Stress and Antioxidants on Health and Diseases

3 (3-0-6)

RANU 650

Biomarkers for Assessments of Nutritional Status and Food Toxicants Exposure

3 (3-0-6)

 

 

 

    3.4 กลุ่มโภชนาการชุมชน

 

RANU 651

Community Nutrition

2 (2-0-4)

RANU 652

Nutritional Epidemiology

  2 (2-0-4)

RANU 653

Nutrition Care for Community-based Diseases

2 (2-0-4)

RANU 654

Nutrition, Environmental Exposures and Community Health

2 (2-0-4)

3. วิทยานิพนธ์ 

RANU 698

Thesis

12 (0-48-0)

 
แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ภาคปกติปี2561
 

 

สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-2625, 0-2201-1483 โทรสาร 0-2201-2625