การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก

 

“การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นของยีนในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักดองเสริมพอลิฟีนอล และจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lacticaseibacillus rhamnosus)”
(Changes of gut microbiota, and DNA methylation in overweight and obese women after supplementation with polyphenol and Lacticaseibacillus rhamnosus in fermented vegetables)”

 
 
 
โดย น.ส.ฌัญญา งามเสมอ รหัส 6336588 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย
สอบวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี