“Internal Medicine -  Ready to Go” วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ห้องประชุม 910 A...

 

เป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญและเรียบเรียง ติดตามความรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันหนึ่ง ในหลักสูตรมะเร็งวิท...

 

เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด "อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ" 

 

มีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การระบาดในปัจจุบันจากเชื้อกลายพันธุ์ รวมถึงความคืบหน้าการบริหารจ...

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ผ่าน WebEX

 

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม

 
resident fellow oncology ramathibodi 2564

แบ่งหลักสูตรเป็น 2 หลักสูตร กำหนดปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2564

 

รับสมัครถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สัมภาษณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โทรศัพท์ 02-2...

 
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายไต (Certificate Program in Transplant Nephrology) หลักสูตร 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายไต (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต 2564

รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 อัตรา