รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต สาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology Fellowship) ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 6 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ผู้สมัครแต่ละท่านทราบหลังได้รับใบสมัครและเอกสารครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลของเกณฑ์การรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก  

แบบแสดงความจำนงและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและวิธีการสมัคร

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม โทร. 02-201-1116 , 02-201-1400 ในวันและเวลาราชการ

อีเมล NephroRamaMahidol@gmail.com

  • นางสาวกนกพร สุจิรชาโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาโรคไต