ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2568 

...
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1671 , 02-201-1672 ในวันและเว...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ประจำปีการศ...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2568...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2568

รับสมัคร...

 

วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 on-site meeting ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ...

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567 สัมภาษณ์วัน...

 

หัวข้อ The Endless Evolution of Medicine วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบ...

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2566 สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม CVMC อาคารสิริกิติ์...

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง สัมภาษณ์เดือนสิงหาคม 2566...

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1...