เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2566

สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ผู้สมัครแต่ละท่านทราบภายหลัง

>> รายละเอียดหลักสูตร
>> แบบฟอร์มใบสมัคร หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ (DOC/PDF)

หมายเหตุ* มีการปรับกำหนดรับสมัคร เป็น วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม นางสาวปาริฉัตร มนัสศิริวิทยา (เปีย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชามะเร็งวิทยา

โทร. 02-201-1671 , 02-201-1672 ในวันและเวลาราชการ อีเมล parichat.man@mahidol.ac.th