ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Ramathibodi Update In Internal Medicine 2023 "The Endless Evolution of Medicine"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-201-1790 คุณสุรางคนา ตระกูลบุญรักษ์ , 02-201-1714 คุณปิยะวรรณ ท่าทราย

อีเมล surangkana_fon@hotmail.com

 Internal Medicine Ramathibodi