โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 401

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  401

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 39 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดหนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ในวันที่  14 มีนาคม 2561 เวลา  13.00 น.