โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 400

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  400

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

ในวันที่  9 มีนาคม 2561 เวลา  13.00 น.