โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 399

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  399

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับ กองวิทยาการกรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  10.00 น.