โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 398

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  398

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 43 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  10.00 น.