โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 397

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  397

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 70 อ.ปัว จ.น่าน

ในวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  0.30 น.