โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 396

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  396

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมป์) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  10.30 น.