โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 407

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  407

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 18 รายการ ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

 ในวันที่  27 มีนาคม 2561 เวลา  10.00 น.