โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 405

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  405

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 102 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านตาโสม ม.11 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ในวันที่  23 มีนาคม 2561 เวลา  11.00 น.