โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 404

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  404

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่  22 มีนาคม 2561 เวลา  14.00 น.