โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 403

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  403

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 106 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ในวันที่  16 มีนาคม 2561 เวลา  11.00 น.