โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 402

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  402

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 43 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) อ.ลอง จ.แพร่

ในวันที่  15 มีนาคม 2561 เวลา  10.00 น.