ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 15 กันยายน 2563 (บ่าย)

 
      นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ปรึกษา สมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Important Standards in Health Informatics (TMT, SNOMED CT and LOINC)” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 15.30 น.