You are here

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 15 กันยายน 2563 (บ่าย)

 
      นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ปรึกษา สมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Important Standards in Health Informatics (TMT, SNOMED CT and LOINC)” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 15.30 น.

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296