พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 7 และ 8

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 -30 กรกฏาคม 2565 ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
การแข่งขัน The 4th National Pre-hospital Care Championship 2022

ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฏาคม 2565 ณ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 6 ชั้นปีที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
อบรม Basic Rope Rescue ของ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 4

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ Rockcamp International - Petzl Thailand Distributor

 
พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บ้านมหิดล หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา