room rates

อาคารหลัก (อาคาร 1) และอาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องพักสามัญ อัตราเริ่มต้นที่ 500 - 1,000 บาท                                                            
ห้อง ICU และ CCU อัตราเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ห้องพิเศษรวม อัตราเริ่มต้นที่ 1,000 - 1,200 บาท
ห้องพิเศษเดี่ยว อัตราเริ่มต้นที่ 1,500 - 2,500 บาท
   
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ห้องพักสามัญ อัตราเริ่มต้นที่ 500 บาท
ห้อง ICU อัตราเริ่มต้นที่ 1,000 - 4,500 บาท
ห้องพิเศษเดี่ยว อัตราเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ห้อง Superior อัตราเริ่มต้นที่ 3,500 บาท
ห้อง Deluxe อัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ห้อง VIP อัตราเริ่มต้นที่ 7,500 บาท
ห้อง Presidential suit อัตราเริ่มต้นที่ 12,000 บาท