โดย อ.นพ.อธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลั...
 
โดย อ.พญ. อัญชนา ทองแย้ม ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่าน Zoom online (รายละเอียดด้านใน)
 
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. โดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล และ พ.อ.หญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์ ...
  สื่อมีเดีย