อาจารย์ นายแพทย์วีรวัชร น้อมสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้บริจาคเครื่อง อัดอากาศแรงดันบวก (APAP) ให้แก่ศูนย์โรคการนอนหลับ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโรคการนอนหลับต่อไป

ขอขอบคุณ อาจารย์ นายแพทย์วีรวัชร น้อมสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้บริจาคเครื่อง อัดอากาศแรงดันบวก (APAP) ให้แก่ศูนย์โรคการนอนหลับ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโรคการนอนหลับต่อไป