ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบ...
 
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -15.30 น.
 
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น...
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธ...