หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีปรัชญาการทำงานแบบ สหสาขาวิชาชีพในงานที่เกี่ยวกับโรคการนอนหลับทั้งหมด เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ โสต ศอ นาสิก และ จิตเวชศาสตร์ เป็นต้นและ มีเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในหลายพันธกิจดังต่อไปนี้

1.    การบริการ

เป็นศูนย์ระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการตรวจและรักษาโรคทางด้านการนอนหลับ แบบสหสาขาวิชาชีพ ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย ในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ที่มีปัญหาและโรคการนอนหลับชนิดต่างๆที่หลากหลาย  และเป็นศูนย์รับปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

2.    พัฒนาคุณภาพงานบริการ

พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัย การนอนหลับ(Polysomnography) และการตรวจชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคการนอนหลับ ให้ได้มาตรฐานสากล มีความก้าวหน้าทันกับความรู้ และเทคโนโลยี่ ด้าน Sleep Medicine ในด้านการบริการ การศึกษา และงานวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์ตรวจมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อได้รับการรับรองคุณภาพต่อไป (Sleep Center Accreditation)

3.    วิจัยและวิชาการ

สามารถผลิตงานวิจัยในระดับต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ของ อาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการศึกษาและสามารถนำประโยชน์จากงานวิจัยมาประยุกต์ เพื่อ นำมาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้จริง โดยทางศูนย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ กว่า 200 บทความ ตลอด 20 กว่าปี และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้าน Sleep Medicine ในทุกระดับ

4.    การศึกษา    การเรียนการสอนทั่วไป สอนความรู้ด้าน Sleep Medicine ทั้งระดับ Undergraduate ในชั่วโมงการเรียนการสอน ในหลักสูตร แพทย์ศาสตร์บัณฑิต และ การฝึกอบรม postgraduate ในภาควิชาต่างๆเช่น แพทย์ ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในภาควิชาต่างๆ เช่นอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ โสต ศอ นาสิก และ จิตเวชศาสตร์

·       การอบรมเฉพาะทาง การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ Sleep Medicine ในหลายระดับ คือ sleep technician, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขา นิทราเวชศาสตร์ (อยู่ระหว่างยื่นอนุมัติหลักสูตร จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย), และหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  นิทราเวชศาสตร์ (อยู่ระหว่างยื่นอนุมัติหลักสูตร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น School of Sleep Medicine แบบครบวงจรรอบด้าน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยอาศัยความเชื่ยวชาญแบบสหสาขาของบุคลากรที่มีอยู่

5.    ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

        เป็นผู้นำในการรณรงค์และชี้นำสังคมและประชาชนทั่วไปด้านสร้างเสริมสุขภาพในแง่ สุขภาพการนอนหลับ และโรคการนอนหลับของประเทศ