โดย อ.นพ.อธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลั...
 
โดย อ.พญ. อัญชนา ทองแย้ม ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่าน Zoom online (รายละเอียดด้านใน)
 
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. โดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล และ พ.อ.หญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์ ...
 
โดย อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.00น. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
โดย ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.